آشنایی با نمره متریک

آشنایی با نمره متریک

آشنایی با نمره متریک

آشنایی با نمره متریک

نمره متریک یکی از مدلهای نمره گذاری نخ در سیستم غیر مستقیم است وعبارت است از مقدار مترهای موجود در یک گرم از نخ .

چنانچه نمره متریک نخ پشمی را خواسته باشیم محاسبه نماییم کافی است یک گرم از آن نخ را وزن و سپس طول آن را برحسب متر اندازه گیری نماییم بنابراین همواره متریک یک نخ از تقسیم طول آن نخ بر وزن آن بدست می آید .توجه داشته باشید که نمره مورد استفاده برای خامه قالی برای نخ خام مورد استفاده بکار رفته و تعداد لای خامه بصورت پسوند مورد استفاده قرار می گیرد. آشنایی با نمره متریک خامه قالی می تواند تسلط و اشراف ما را به بسیاری از امور فرش امکانپذیر نماید.  با استفاده از نره متریک یک نخ می توانیم مقدار مورد استفاده خامه قالی حتی برای هریک از رنگها ی نقشه را محاسبه نماییم ،قادر خواهیم بود خامه ای را برای بافت مورد استفاده قرار دهیم که متناسب با رجشمار فرش باشد.

چند مثال در این خصوص می تواند شما را بیشتر با نمره متریک خامه آشنا نماید.

الف:مطلوب است محاسبه نمره متریک نخی که 60 گرم آن 2000 متر طول دارد.    نمره متریک 33.3=60 /2000

ب:50 گرم نخ نمره 10 متریک چند متر طول دارد.   متر 500=10*50

ج:1000متر نخ نمره 5 متریک چند گرم وزن دارد.   گرم 200=5/1000

ملاحظه می نمایید که چنانچه دو پارامتر را در اختیار داشته باشیم می توانیم پارامتر سوم را که مجهول است پیدا نماییم . سه پارامتر طول ،وزن ،نمره نخ هستند که با استفاده از دوتای آنان می توانیم سومی را بیابیم .

عبدالله احراری