نمره پنبه ای یا انگلیسی

نمره پنبه ای یا انگلیسی

نمره پنبه ای یا انگلیسی

نمره پنبه ای یا انگلیسی
نمره پنبه ای یا انگلیسی از دیگر مدلهای نمره گذاری سیتم غیر مستقیم است .علیرغم آنکه همانند نمره متریک و فرانسوی در گروه نمره گذاری غیر مستقیم است اما مقیاس اندازه گیری طول و وزن با آنان تفاوت دارد .

چرا که طول آن برحسب تعداد کلافهای 840 یاردی و وزن آن برحسب پوند تعریف می گردد . به  دیگر سخن واحد طولی آن یارد که معادل نهصد وسیزده هزارم متر است و واحد سنجش وزن نخ پوند است که معادل 6.354 گرم است (این واحد در کاشان برای وزن نمودن ابریشم کاربرد دارد که به سنگ مشهوراست ).
نمره پنبه ای اینگونه تعریف می گردد: عبارتست از تعداد کلافهای 840 یاردی موجود در یک پوند . نحوه محاسبه نمره پنبه ای یک نخ که در قالی بافی عمدتا برای چله و پود پنبه ای بکار میرود طول را برحسب یارد تقسیم بر وزن نخ بر حسب پوند نمره و عدد بدست آمده را بر 840 تقسیم می نماییم .
مثال : نمره انگلیسی نخی که نمره متریک آن 10 است را محاسبه نمایید؟
چون نخ نمره متریک 10 است بنابراین هر 10 متر آن یک گرم است بنابراین وزن آن برحسب پوند1/453.6 می باشد و چون طول آن 10 متر است بنابراین طول آن برحسب یارد 11=1000/913*10
بنابراین محاسبه آن بدینصورت است 840 /1/453.6 /11
نمره پنبه ای نخی که نمره متریک آن 10 است     6=840 / 453.6*11

عبدالله احراری