نمره تکس

نمره تکس

نمره تکس

نمره تکس
یکی دیگر از مدلهای سیستم نمره گذاری مستقیم نمره تکس است، نمره تکس بسیار مشابه نمره دنیر است.

واحد طولی آن برحسب متر و وزن آن برحسب گرم است تعریف نمره تکس به شرح زیر است.
نمره تکس عبارت است از وزن 1000 متر از نخی برحسب گرم .بنابراین نمره تکس همواره یک نهم نمره دنیر و طبعا" نمره دنیر 9 برابر نمره تکس خواهد بود.
برای محاسبه نمره تکس طول وزن مشخصی از یک نخ را محاسبه و وزن را تقسیم بر طول نموده عدد بدست آمده را ضرب در ضریب ثابت 1000 می نماییم.
مثال 1: 2000 متر از نخی 20 گرم است نمره تکس آن را محاسبه نمایید؟
نمره تکس 10=1000*2000/20=نمره تکس
مثال 2: اگر نمره تکس نخی 1 باشد نمره های دنیر ، متریک و فرانسوی آن را محاسبه نمایید.
از آنجا که نمره تکس نخ 1 می باشد بنابراین 1000 متر آن یک گرم وزن دارد . چون نمره تکس آن یک است پس نمره دنیر آن 9 برابر شده و معادل 9 است.
چون نمره متریک از تقسیم طول بر وزن بدست می آید. 1000=نمره متریک
چون نمره فرانسوی از تقسیم طول بر وزن ضربدر یک دوم بدست می آید. 500= نمره فرانسوی

عبدالله احراری