برگزاری چهارمین نمایشگاه فرش و تابلو فرش دست باف از 24 لغایت 29 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

برگزاری چهارمین نمایشگاه فرش و تابلو فرش دست باف از 24 لغایت 29 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه چهارمین نمایشگاه فرش و تابلو فرش دست باف از 24 لغایت 29 آبا ن ماه در مکان نمایشگاه دائمی کرمانشاه برگزار خواهد بود.ساعت بازدید این نمایشگاه از 10 صبح ال 20 شب به صورت یکسره خواهد بود.مکان: پارک شاهد محل برگزری نمایشگاه بین المللی کرمانشاه